Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych

Projekt „Edukacyjne Forum Kwalifikacji Zawodowych” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

 

Celem projektu było podniesienie jakości poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez opracowanie materiałów metodyczno- informacyjnych oraz ich przetestowanie w szkołach na terenie całej Polsce.

 

Grupę docelową stanowiło 50 nauczycieli i 300 uczniów. Bezpośrednimi adresatami przygotowanych materiałów metodycznych byli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, osoby korzystające z oferty placówek systemu oświaty centrum kształcenia zawodowego i centrum kształcenia ustawicznego, osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Natomiast adresatami pośrednimi byli rodzice, szkolni doradcy zawodowi, nauczyciele pełniący funkcje doradcy zawodowego, nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkolni psycholodzy, pedagodzy, instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno- zawodowe oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

Podczas realizacji projektu opracowano KATALOG KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH zawierający bogato ilustrowane karty wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach uwzględnionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW przedstawiający wszystkie zawody z nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w formie prezentacji multimedialnych, wywiadów i ćwiczeń interaktywnych. Opracowane materiały metodyczno-informacyjne zostały przetestowane podczas zajęć przeprowadzonych przez nauczycieli i doradców zawodowych w szkołach różnego typu na terenie całej Polski.

 

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.06.2014 r. do 30.06.2015 r. na terenie całej Polski.