Innowacyjny program nauczania wczesnoszkolnego „Zaczarowany Ołówek”

Projekt „ZACZAROWANY OŁÓWEK – Innowacyjny Program Nauczania Wczesnoszkolnego” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Celem projektu była poprawa jakości nauczania w obszarze edukacji wczesnoszkolnej poprzez opracowanie Innowacyjnego Program Nauczania Wczesnoszkolnego wraz z komplementarną obudową dydaktyczną.

W projekcie uczestniczyły cztery szkoły podstawowe z terenu województwa lubelskiego, które wdrażały Innowacyjny Program Nauczania Wczesnoszkolnego i testowały opracowaną do niego obudowę dydaktyczną.

W ramach tworzenia obudowy dydaktycznej utworzono 4250 quizów interaktywnych, 1500 kart pracy, 300 narzędzi testujących, 200 szablonów oceniania kształtującego oraz 16 narzędzi diagnostycznych.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.06.2014 r. do 31.08.2015 r. na terenie województwa lubelskiego.